Privacybeleid

.

Privacy

1. De persoonsgegevens van de Gebruiker die verzameld worden tijdens het registratieproces zijn: e-mailadres, naam, adres, GSM-nummer, geboortedatum, taalkeuze. Tijdens het reserveringsproces kunnen eventueel kredietkaartgegevens worden opgevraagd ter garantie. De Gebruiker geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. 

2. De door de Gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). Duo Discover treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte hotelreservaties en direct marketing van Duo Discover (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief en een tevredenheidsenquête). De Gebruiker stemt ermee in dat de gegevens kunnen worden verwerkt en gerapporteerd aan een derde partij voor anonieme analyses en marktonderzoek. De kredietkaartgegevens van de Gebruiker worden echter uitsluitend overgemaakt aan het hotel waar de Gebruiker een kamer heeft gereserveerd en worden uitsluitend aangewend voor annulaties en reserveringen.

3. Elke Gebruiker heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Duo Discover. Dit inzage- en correctierecht kan rechtstreeks via de Website worden uitgeoefend via de functionaliteit “Mijn dossier”. Elke Gebruiker kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor Duo Discover direct marketingdoeleinden door Duo Discover hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Duo Discover. De Gebruiker heeft tevens het recht om de aanmelding van Duo Discover in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. 

4. Duo Discover neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Gebruiker meegedeelde gegevens te waarborgen. De Gebruiker erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De Gebruiker erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de Gebruiker zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Duo Discover kan worden verhaald.